ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקעב

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - עם הפ"נ המוסגר בו (אשר בל"נ אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) בו כותב אשר כמה רופאים מציעים לו להסיר איזה משיניו ולע"ע לא הוסכם אצלו לעשות כזה.

והנה אף דאיתא בפסחים קי"ג ע"א ולא תעקר ככא, אבל ידוע כבר שנשתנו הטבעים בהנוגע להרפואות שבש"ס. ומ"ש ששמע בזה שמועה בשם כ"ק אדמו"ר הצ"צ, וכן שמעתי שמועה המספרים על הרה"צ ר' הלל מפאריטש שלא הי' עוקר השינים, אבל אנו אין לנו אלא מה שראינו בבית הרב שנשמעו בזה להוראות הרופאים, ובפרט בנדון כת"ר שהרופא אומר שבזה נוגע ותלוי בריאות כל הגוף.

ובימים אלו שמתחילים כבר ענין המצה מיכלא דאסוותא שלכן יש להזהר מאכילת מצה ל' יום לפני הפסח הרי יומשך גם לו רפו"ק בהנ"ל וכן לזוגתו תחי'...

בברכת חג פסח כשר ושמח.

ב'תקעב

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 293, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.