ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקעג

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מיכאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז אד"ש עם המוסג"ב, וכן נתקבלו מאז מכתבו מכ"ט אד"ר והמוסגר בו.

ואתחיל מענינא דיומא, אשר כיון שכמה מהתלמידים והתלמידות נוסעים לבתיהם לימי הפסח, נחוץ לתת להם צידה (רוחנית) לדרכם זו - הן בנוגע להם בעצמם, מען זאל ניט ארומגיין ליידיג, והעיקר לעשותם צנורות להמשיך על ידם בהמקומות שיבואו רעיונות היהדות בכלל ורעיונות החסידות הדרכותי' ועניני' בפרט. ונוסף על הנחיצות בזה בשביל הרבים, ה"ז ג"כ צנור ואופן להחדיר בהתלמידים גופא חשק לדעת את הנ"ל בעומק יותר, וכמבואר בכ"מ בדא"ח אשר בשביל להשפיע לאחר צריך לדעת הענין בהבנה יותר עמוקה. וכתבתי בענין זה גם להרה"ח כו' הר"ש שי'

מטוסאף...

במ"ש בגליון המצורף למכתבו בביאור ענין ה"אהבות" המובאים בתניא - הן ענין זה מסובך ביותר.

ובשאלתו בה מתחיל, האם יש הרבה אהבות בלב האדם, אינו מובן מה "מעיק" לו, שהרי רואים זה במוחש שישנם - אף שבכולם, צד השוה - שהם תנועה של אהבה וקירוב.

כן שאלתו - שהנפש כלולה מעשר ואם מקור המדות - חב"ד הרי אינם כלולים בנפש, - הרי מלבד הענין שכיון שחב"ד עצמם כלולים בנפש, הרי גם העלולים שלהם ג"כ כלולים בנפש, ומובן שהם ענין בפני עצמם אף שהעלול כלול בעילתו, וכמבואר בכ"מ החילוקים העיקרים שבין מוחין למדות. והוא נוסף על העיקר - שבנפש עצמה הרי כל כח עומד בפ"ע, ושם הם עשר כחות.

בכלל במדריגות ובבחינת אהבה יעויין במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנדפס בסוף קונטרס העבודה (הוצאת קה"ת ברוקלין), בהמקומות שנסמנו בהערתי לקונטרס עץ החיים פ"ב, אשר ע"י העיון בהם יבוארו ספיקות שלו - רובם ככולם -, וכן בביאור תניא שכנראה הוא להר"ש גרונם ז"ל שהו"ל בקופיר ע"י הרה"ח מוהר"א שי' פאריז זה מכמה שנים.

בענין אהבה הבאה ע"י התעוררות רחמים יעויין לקו"ת שה"ש רד"ה מה יפו, ובארוכה בס' בונה ירושלים סי' ק"ח.

מובן מעצמו כי בהתקונים בדרך אפשר שנתוספו בתניא דהוצאת ברוקלין ניתן מקום לפלפל, להקשות וכו'.

ובמה שהעיר שם על ההערה לדף נ"ה א' שורה הכוונה שהי' צריך עיון לדידי, מה מוסיף בתיבת כו', ורוצה לפרש ששולל אהבה שנשארה בהעלם בלב שאינה מעלה כלל.

אבל לפי פירוש זה אין ה כו' מתאים למה שכתב לפני זה, דקאי בדו"ר שמעלים ולא שאינם מעלים.

ומה שנ"ל לומר, שבתיבת כו' מרמז ומוסיף הכוונה והעלי' לעולם האצילות (נג, א).

ובזה מתורץ בפשיטות א) איך הושמטה עלי' זו לגמרי. ב) מפני מה מרמז הענין בתיבת כו' ואינו מביאו בפירוש. ועפהנ"ל מובן, כי אין לנו עסק בנסתרות כו' - כנ"ל, שם נג, א.

בברכה לחג המצות כשר ושמח המחכה למענה על הנ"ל וכן על מכתבי הקודם שבטח נתקבל מכבר.

ב'תקעג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 346, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שיא, ובהנסמן בהערות שם.

וכתבתי: לעיל אגרת ב'תקמא.