ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקעה

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אד"ש, בו מעורר עוד הפעם את השאלה אודות העתקה, ומסיים אשר למצוא שו"ב אחר וממלא מקומו ג"כ בשאר הענינים שמתעסק בהם, הרי ע"ז ישנו שם קהלה ועד דתי ובראשם הרה"ח כו' וכו' מוה"ר... ובודאי ישתדלו וכו'.

והנה בהיחס שלי להעתקה לכאן יש בו שתי נקודות. א) להסתדר כאן קשה ביותר ובדרך הטבע אין ניכר שהולך ומשתפר. ב) שבכל מקום שישנם און מען טוט דארטען עפעס אויף דארף [מען] דאך באווארענען שלא יחסר בעבודה הק'. וההבטחה אשר בודאי ישתדלו כנ"ל הרי אין עדיין אדם פועל בהענינים ובמילא איני יודע אם יכול הוא לעזוב את מקומו וכל הענינים על יסוד הבטחה זו. ואם גם ימצא איש מתאים לכל הנ"ל הרי גם אז עליו להתייעץ הדיק היטיב עם ידידיו ואנ"ש במדינות השונות לאיזה מקום להעתיק, והשי"ת ינחהו בדרך הישרה בטוב לפניו ולב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

ב'תקעה

ראה גם לעיל אגרות ב'רסה. ב'תקנח.