ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפב

ב"ה, ח' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' ניסן עם המצורפים אליו. הנה מ"ש שהיתה פקודה ממני על דבר הצטרפות למגבית פורים, איני יודע מי כתב אליו לשון כזה, ולא היתה בזה אלא הצעה, אף שמובן שכשאדם מציע דבר - לפי דעתו נכון הוא, אבל לא בלשון של פקודה.

וכיון שהי' שליח להודיע שמות המשתתפים במגבית הנ"ל, הרי מטובו להוסיף ג"כ הערה הנ"ל, שמצדי לא היתה בזה אלא הצעה ולא פקודה. ושלאידך גיסא - דבר נכון וטוב עשו בהשתתפותם, וכמובן מקטע השיחה שבטח הגיעה אליהם, ועיין לקו"ת ריש פרשת שמיני בפי' לשון הגיע...

בברכת חג פסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן