ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפה

ב"ה, י"ב ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בו כותב אודות מחשבות לבו הט' להו"ל כמה מספרי קדש של אבותיו הק'. ויה"ר אשר חפץ ה' בידו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה ובפרט פנימיות התורה וכמו שנתגלתה בדורותינו אלה בתורת הבעש"ט והחסידות. וכבר ידוע מאמר האריז"ל (הועתק גם באגה"ק לרבנו הזקן סי' כו') אשר דוקא בדורות אלה הוא מותר ומצוה לגלות זאת החכמה וכבר ידוע אריכות הביאור בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות (נדפס ג"כ בהקדמה לספר עץ חיים הוצאת ווארשא תרנ"א וכן בסוף קונטרס עץ החיים דהוצאת קה"ת). אשר ע"י הפצת המעינות חוצה מקרבים קץ גלותנו והגאולה האמיתית והשלימה.

מ"ש במכתבו אודות קרנות להדפסת ספרים הנ"ל. הנה בודאי ידוע לכת"ר מהוצאת קה"ת העוסקת בהדפסת ספרים מנשיאנו נשיאי חב"ד וכן ספרי חינוך וכו' וההוצאה גדולה על ההכנסה בלא"ה ובמילא אין מקום להוצאה נוספת מסוג אחר ואת כהדר"ג הסליחה...