ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפט

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהודא

ארי' שי'

שלום וברכה!

מכתבו וכן גליוני הדפסה נתקבלו, ואף שלא היו עתותי בידי לקרות את כל הגליונות בכ"ז דפדפתי בהם ודפח"ח.

וארשה לי הערה אחת אשר בהתאם לזמננו זה שהכל ממהרים ואומרים אשר הזמן קצר כו' וכו' הנה אם היו רעיונות אלו באים בקיצור יותר בודאי הי' מתרבה עי"ז חוג הקוראים ואפשר גם חוג המעונינים.

שמעתי שפרסם כבודו עוד ענינים בלשונות שונות וכיון שבספרי' שלי נמצאים ספרים מכל הסוגים, הנה [...] וראוי אשר גם מה שהו"ל ימצא שם, ות"ח מראש.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח, וחירות אמיתית, חירות מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ובימיו ובימינו יקויים היעוד המקוה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכת החג.

נ.ב.

לדאבוני לע"ע לא עלתה לפעול מה בשאלת השחיטה שנגע בה במכתבו.

בטח יודיע אם צריך להחזיר לו גליונות הדפסה.

במשלוח בפ"ע נשלח לו ספר התניא שהו"ל זה לא כבר בארצוה"ב בהוספת מפתחות וכו'.

ב'תקפט

מוה"ר יהודא ארי': וואלגעמוט. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ה א'שפח.