ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצד

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מג' ניסן בו רואה אני אשר לא פעם עליהם עלילות שוא ושקר וכבר ידוע הפס"ד בי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות יד המקושרים והולכים בעקבותיו של רבנו הזקן והנשיאים שלאחריהם על העליונה.

וכמובא בשם אדמו"ר האמצעי נדפס בספר קיצורים והערות לתניא סוף עמוד קכ"ב.

וזכינו בדורנו זה דור עקבתא דמשיחא אשר אף שחוצפה יסגי והעיקר חוצפא בלא תגא וכמובא בדרושי ס' שערי אורה בסופו, הלא לאידך גיסא רואים הנהגת השי"ת באופן שלמעלה מהטבע שכל אלו שמנסים להתקומם נגד נשיאנו הק' אחריתם מרה ובגו"ר.

והלואי שיעשו תשובה שלימה ואמיתית בקרוב ממש שאז אין לך דבר העומד בפני התשובה ואפילו להפוך מדין גמור לחסד ולרחמים.

בדבר הערתו כשהיחיד עומד בשמע קולנו והחזן אומר קדושה הנה יאמר נוסח של בקשה שבתוכה ישלב ג"כ הקדושה על יסוד זה ששואל אדם צרכיו בשומע תפלה - הנה עפי"ז הי' מקום להפסיק בשומע תפלה לכל הענינים שכל ענין יש לשלב ולנסחו בנוסח של בקשה שהענין יכלל בתוכו. ולא אישתמיט שום פוסק להביא דבר זה חידוש גדול כזה. ולכן לא נראה לי הוראה הנ"ל ואפשר לומר הטעם לשלילתה כי אין להערים בדבר שאינו הכרח...

בברכת חג פסח כשר ושמח.

ב'תקצד

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 282, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הפס"ד: ראה לעיל אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.