ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצה

[י"ג ניסן תשי"ד]

...ואין אחר מעשה כו', כיון שהוא בכתובה ולא בגט, שבגט הרי א"א לכתוק רק אופן שאין אף א' קורא אותו או עולה לתורה או חותם כן; ובכל הדוגמאות שהביא כת"ר (ושגם בהם מחלוקת) מזכירים גם אופן שנק' בפועל, וכותבים דמתקרי וכו'.

ואכ"מ.

ב'תקצה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 508, והועא מענה לא' שהורה להקדים - בכתובה - השם שהוסיפו להאיש (מחמת חולי) לפני שאר שמותיו, אף שלא נקרא כן כו'.