ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תר

ב"ה, י"ח ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' ניסן, הנה ת"ח על הבשו"ט שהוטב מצב פרנסתו, וכיון שזהו ג"כ בשדה החינוך הכשר בודאי מכיר בהזכות הגדול שהצליחו השי"ת שפרנסתו הגשמית תהי' בבת אחת באותו ענין דפרנסתו ברוחניות ובמילא מובן אשר כשם שמשתדל בהגדלת הפרנסה בגשמיות עאכו"כ שצריך להשתדל בהגדלת הפרנסה ברוחניות הן מצד שרוחניות גדולה ומעולה מגשמיות ועוד זאת שההגדלה בגשמיות תלוי לכל לראש בהגדלה ברוחניות, וק"ל.

בודאי ידוע לו מה שנדבר ע"ד ניצול התועדות דאחרון של פסח בסעודת משיח וע"פ מרז"ל אשר המעשה הוא העיקר הרי נוגע לכל לראש בהחלטות הנוגעים לפועל הן בד' אמות של עצמו וכן בהנוגע לזולתו והשי"ת יצליחו.

בברכת חג כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו.