ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרא

ב"ה, י"ט ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר ברוך שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכבר פניתי להנהלת כולל חב"ד וזה עתה נתקבל המענה שלהם שבאו בקישור אתו ובודאי יודיע מהתוצאות הטובות שבזה.

בהזדמנות זו אתענין לדעת אם נמצא תחת ידו איזה כתבי יד או מכתבים וכיו"ב מהדורות שלפנים ממשפחתנו ואם הן אם אפשר לדעת תוכנם ומהותם בכללות עכ"פ או העתקה מהם כמובן אם אינם ענינים פרטים ביותר ות"ח מראש על הטרחה בזה.

והשי"ת יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ומתוך בריאות הנכונה ימשיך בדרך המסורה של המשפחה.

בכבוד וברכת חג כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו.

ב'תרא

מוה"ר ברוך: שניאורסאהן.