ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרו

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מה' ניסן, וכבקשתו אזכיר אותו ואת זוגתו שיחיו להולדת בן זכר וגדול זכות התעסקותו בחינוך הכשר המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים שיוכל לקיים לא רק ושננתם לבניך אלו התלמידים אלא גם כפשוטו לבניך ממש. ומובן אשר בתור כלי להוספת ברכה מהשי"ת צריך האדם להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות בהידור אשר מהעיקרים בזה הוא ג"כ לימוד פנימיות התורה שבדורנו זה נתגלתה בתורת החסידות והוספה במצות הצדקה והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

מהנכון שיתעסקו - הוא וזו' תי' - במצות הכנסת אורחים.

בברכה.