ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרז

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מ"ש אודות המאורע שקרה לו ששינה איזה ענינים בהישיבה מבלי להתייעץ כדבעי עם המנהל... הנני מעתיק כאן סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא:

ידוע אשר בישיבת תו"ת בכלל ובהנהגת התלמידים בפרט, הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר המנהל פועל. והנה פעם קרה אשר אחד התלמידים קנסוהו בקנס חמור, וכיון שנגע ללבו הרי באופן יוצא מהכלל השתדל הת' הזה לפגוש את כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע ובכה לפניו בדמעות שליש. וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אמר לההנהלה אשר יבטלו את הקנס או עכ"פ יקילו בו. כשבא כ"ק מו"ח אדמו"ר ונודע לו הדבר, נכנס לכ"ק אביו אדמו"ר ואמר לו, אשר מובן מעצמו שאין הוא ח"ו מהרהר על גוף הענין, אבל כיון שעשוהו למנהל פועל ובמילא מוטלת עליו האחריות במדה ידועה של המוסד והמשמעת בזה הוא עיקר ויסוד, במילא אינו יכול לשאת עליו אחריות בהנהגה כמו זו אשר מבטלים החלטת המנהל פועל וכו' ובמילא מתפטר הוא ממשרה זו. וסוף דבר הי' אשר כ"ק אביו אדמו"ר שינה את כל הענין. איני יודע בפרטיות באיזה אופן, אבל התנהל הענין רק ע"י המנהל פועל וההנהלה.

מובן מעצמו שאין אני מדמה את המנהל פועל בישיבת... לכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל מובן ג"כ שאין אני מדמה את כבודו לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

והמוסר השכל מסיפור הנ"ל אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר פרסמו ובודאי היתה בזה כוונתו להורות לנו איך להתנהג בענינים כמו אלו אשר לא רק מכאן ולהבא צריך להתנהג כמסקנת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בהנ"ל אלא שככל האפשרי צריך לתקן גם את העבר בזה, ואין בזה ח"ו מענין מיעוט הדמות ופשיטא שאין בזה פסק בנוגע לגוף הדבר וכנ"ל בהסיפור, אבל אחד מיסודי קבלת קיום התורה בכלל ואפשריות קיום ישיבת תו"ת [ו]תפקידה בפרט הוא ענין המשמעת הן של התלמידים והן של [ה]הנהלה, הר"מ והר"י שיחיו.

תקותי חזקה שלא יקפיד על הערתי זו וימלאה... והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו להיות המוח שליט על הלב שזה מוסיף בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.

בברכה, המחכה לבשו"ט.