ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרט

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח אדר שני וכן הקודם לו שנתאחרו בהילוכם יותר ע"ד הרגיל,

בם כותב אודות הנחיצות לסדר מקוה בשכונתם קטמון ג'. ובטח כבר דבר עם מרכז טהרת המשפחה אשר בירושלים ת"ו שהם המרכזים המגבית בזה וכן הפעולות בזה.

ובכ"ז לגודל חשיבות הענין הנה גם מצדי אשתדל בזה באיזה סכום, אבל רק כפי יכולת הקופות שתחת ידי שהם עמוסים חובות רבים וגם עתה ההוצאה יתירה על ההכנסה.

והשי"ת יעזרו ואת חברי ועד הדתי להמשיך טהרה בשכונתם שטהרה מביאה וכו' לידי חסידות וחסידות מביאה כו' ע"י אלי' הנביא זכור לטוב במהרה בימינו יבוא ויגאלנו כי"ר אמן וכפס"ד בסוף מס' סוטה, וראה ג"כ ע"ז כ' ע"ב.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש לכל חברי ועד הדתי ברוח ישראל סבא, המחכה לבשו"ט ואין טוב אלא תורה ומצוה ברוח יראת שמים טהורה.

ב'תרט

מוה"ר שמעון: דריהם.