ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרי

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו:

א) במ"ש בקונטרס ח"י אלול ה'תש"ג עמוד ע"ו, שהרמב"ם מבאר החילוק בין מין אפיקורס וכופר, איפוא נתבאר זה ברמב"ם.

הנה לפלא שלא ראה בשולי העמוד שם שמצוין לרמב"ם הל' תשובה פ"ג ועיי"ש בנ"כ, וראה ג"כ פירוש המשניות להרמב"ם סנהדרין פרק יו"ד משנה א', חולין פרק א' פסקא ב', מורה נבוכים ח"ג פרק י"ז.

ב) במ"ש בשיחת חג הפסח ה'תש"ג סוף אות ל"ח שבן זומא הי' בבדידות, המקור ע"ז.

הנה ראה חגיגה דט"ו ע"א, בראשית רבה פ' ב' ד.

ג) מ"ש בלקו"ד שם אות נ"ב שע"פ קבלה יש לישון בין מנחה לקבלת שבת.

הנה יעויין בזה בספר תורת שלום עמוד י"ז ובהערות לשם, וידוע ג"כ המובא מהרב המגיד ממעזריטש שהי' ישן ערב שבת לפני קבלת שבת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

נ.ב.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות קביעות שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובפנימיות התורה זוהי תורת החסידות.

ב'תרי

בתורת שלום עמוד יז: בהוצאה החדשה ע' 13.