ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרטו

ב"ה, כ"ו ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו... ות"ח על מה שצירף למכתבו המאמר שנדפס

באיטלקית בנוגע לחג הפסח. ובודאי מכאן ולהבא ישתדל להדפיס לעתים תכופות ובקביעות קטעים משיחות נשיאינו ומכתביהם הק' או גם מאמרי החסידות הקלים כפי דרישת השעה, ואשרי הזוכה לקחת חלק בהפצת נגלה דתורה ופנימיות התורה ברבים בחוגים היותר שונים.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות השפעתו על חבריו באוניברסיטה שבטח יש ביניהם גם יהודים, וכן אינו כותב על דבר שיעוריו הקבועים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, ובודאי אין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא ח"ו בפועל.

והשי"ת יצליחו להסתדר בקרוב בשידוך המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המחכה לבשו"ט.

ב'תרטו

לתוכנה ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

מוה"ר ישראל: נאה. אגרת נוספת אליו - לעיל ב'שצ.