ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תריז

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

איך בין געווען צופרידען צו באקומען אייער ענטפער און ספעציעל פון אייער באטאנען, איז איר ווילט ניט זאגען אז עס [איז] ניט גוט ח"ו, און עס איז באוואוסט דער ווארט פון רבותנו הק' אז מען טראכט גוט וועט זיין גוט, וועלכעס עס איז אויך א הבטחה, און השי"ת זאל העלפען אז דאס זאל זיין בטוב הנראה ונגלה ובקרוב.

איך בין אויך געווען צופרידען צו דערוויסען זיך אז איר האט זיך באטייליגט אין דער התועדות פון אחרון של פסח סעודת משיח און עס איז באוואוסט דער פסק רז"ל אז שמחה איז פורץ גדר און בפרט שמחה וועלכע רופט זיך אויפן נאמען פון משיח, וואס אויף משיח ווערט געזאגט, עלה הפורץ לפנינו (אגדת בראשית סוף פרשה ס"ג, וראה ג"כ בראשית רבה סוף פרשה פ"ה, אור התורה לאדמו"ר הצמח צדק שמות סוף עמוד נ"א).

בא דער געלעגענהייט וויל איך בעטין אייך גריסען אייער ברודער שי' און שליס מיין בריף מיט מיין ברכה צו אייך און אלע אייערע פאר א געזונטען פרייליכען זומער.

בברכה.