ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תריח

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו בצירוף הפ"נ עבור בנו... שי' ובטח לעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאותו, ויודיע אודות זה.

והשי"ת יזכהו להפיץ אור תורה ומאור שבתורה בסביבתו, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה להוסיף אור בגו"ר,

- וכידוע אשר כל ההשפעות מלמעלה נקראים בשם אור, וכמבואר הטעם בכ"מ בדא"ח והיסוד במאמר רבנו הזקן להבין מרז"ל אוא"ס למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית, שנאמר באחרון של פסח בסעודת משיח, -

בהמצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה.

נ.ב.

זה עתה נתקבל מכתבו, ות"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות בנו שי'.