ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'עדר

ב"ה, כ"ה מ"ח תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם אלתר

שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מאתו ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי גרינגלאס, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו כבקשתו בכתבו.

בודאי ידוע לו מהמובא בכמה מקומות בחסידות ע"פ מרז"ל אין ושחט אלא ומשך, שכמו שבגשמיות הנה ע"י השחיטה כשרה מושכים את הבהמה והעוף ממצבם באופן שיוכשרו להיות דם ובשר כבשר האדם, הנה כן הוא גם ברוחניות, אשר צריך להמשיך את גופו ונפש הבהמית שיוכשרו לההפך לנפש האלקית נפש האדם שנקראת כן על שם אדמה לעליון (וכמ"ש בס' עשרה מאמרות חלק [אם] כל חי חלק ב' סימן ל"ג, בשל"ה דף ש"א ע"ב ובכמה מקומות) ע"י שחיטה כשרה, היינו באם נפיש חיותי' של הנפש הבהמית ע"י שחיטת שני סימנים, הן בנוגע לתאוות אכילה ושתי' (ברכות לב, א) והן בנוגע לשאיפת אויר הסביבה (תניא ספ"ו), הינו קנה וושט, ואם זוטר חיותי' עכ"פ בשחיטת אחד הסימנים באותו שמושקע יותר, והזהרו בוורידין (להוציא הדם וההתלהבות מעניני בהמה) כר' יהודא (נק' כן ע"ש אודה את הוי'), הודאה אע"פ שאינו מבין לעת עתה, והשי"ת יצליח אותו לפעול כזה בעצמו ובסביבתו עתה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה.

ב'עדר

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1294, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר אברהם אלתר שי': קאליפאן.

מהמובא בכמה מקומות: ראה לעיל ח"ז אגרת א'תתפא, ובהנסמן בהערות שם.