ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שדמ

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים שאול שי'

שלום וברכה!

...נהניתי למ"ש אודות התפתחות הישיבה בר[א]של"צ. והשי"ת יצליחם, אשר ככל דבר שבקדושה, תלך הלוך וגדל, הלוך ואור עד כי נזכה לקיום היעוד לילה כיום יאיר, וכמבואר בדא"ח שהחשך עצמו מאיר.

מוסג"פ סקריפ ע"ס נ' שקל לצרכי הישיבה (ליו"ד שבט).

בטח קבל פ"ש ממני ע"י מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ובעל מדות כו' מוה"ר יצחק שי' גרשטנקורן.

ב'שדמ

מוה"ר חיים שאול: ברוק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתל. ח"ה א'תסה.

בטח.. גרשטנקורן: דלעיל אגרת ב'רנא.