ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ט

ב'תרכד

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע אשר מלאו לבנו יוסף יצחק שי' שלש שנים בכ"ג בניסן.

והנה אף שיש למצוא היתר לעשות התספורת בימי הספירה, ובמכש"כ [מ]מה שהתירו לעשות זה בחול המועד (עיין שערי תשובה או"ח סי' תקל"א) (בכ"ז ובפרט עפמ"ש בפע"ח בביאור גזיזת השערות בימי הספירה) לדעתי כדאי לעשות התספורת בל"ג בעומר ובפרט שמנהג בנ"י לגזוז שערות תינוקות ביום זה, והשי"ת יצליחו שביחד עם זוגתו - שיחיו - יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת.

בברכה.

ב'תרכד

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 349, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

למצוא היתר: ראה גם לעיל ח"ח אגרות ב'תקלט. ב'תקפו. לקמן ב'תרעא.