ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשלז*

ב"ה, כ' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז סיון וכן הקודם לו וע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין כו' הנני לעורר עוה"פ ע"ד ההכרח להגדיל הכמות ובמילא גם האיכות בימי הוואקאנס בכל השתדלות האפשרית, כי הרי סו"ס מוכרח הדבר שיהי' באירופא עכ"פ ישיבה אחת תו"ת ואם לא בצרפת אינני רואה מקום לזה כמובן ובמילא צריך לראות שיהי' כמרז"ל אלף נכנסים למקרא כו' שאז סו"ס אחד יוצא להוראה וכמבואר הענינים ע"פ דא"ח בלקו"ת לג' פרשיות בתחלתו. ובלי ספק אשר ככל שירבה מספר התלמידים בימי הוואקאנס כך תגדל האפשריות שירבה ג"כ מספר אלו שישארו ללמוד בתמידיות.

לפלא שבכל מכתביו אינו מזכיר ע"ד השתדלות אודות הוויזה שלו.

המכתב לתלמידי הספרדים בטח יבאר אותו באותיות המתאימות להם ובתוספת נופך משלו והשי"ת יצליחו.

גם ע"ד בריאותו אינו מזכיר דבר ויה"ר שיהי' זה ראי' והוכחה שהכל שלום.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

ב'תשלז*

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו -לעיל ב'תרמא, ובהנסמן בהערות שם.

להגדיל הכמות: ראה גם לעיל שם.

המכתב לתלמידי הספרדים: דלעיל ב'תשל.