ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקכח

ב"ה, ט"ו אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ניסן שי'

שלום וברכה!

שמחתי לקבלת מכתבו מיום ה' אשר ענין קבלת הוויזה לנסיעה הולך ומסתדר ואחכה להמשך בשו"ט בזה מקבלתה בפועל,

ובכלל אין לחשוש לנסיעה באווירון ובלבד שיהי' גדול היינו של ארבעה מאטארען, וכיון שגם הרה"ג כו' מוה"ר הלל שי' פעווזנר קבל וויזה בודאי יסדרו ביניהם שלא יסעו בבת אחת והאחד יחכה לחזרת רעהו.

בודאי קבל מכתבי בו עוררתיו עוה"פ ע"ד הזכות והאחריות בהגדלת כמות התלמידים דמרוקה והגדלת איכותם, ובודאי משתדלים בזה כלל הצורך, ומובן שכשיסע לכאן יסדר באופן שאל יחסר המזג.

מוסג"פ לקוט אלול ובטח יפרסמו באופן המתאים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

ב'תתקכח

מוה"ר ניסן: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'תרמא, ובהנסמן בהערות שם.

לנסיעה: לחודש החגים לכ"ק אדמו"ר שליט"א בנ.י.