ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקמא

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש אודות השיעורים השונים שקבעו והעיקר אשר מתרבה חוג הלומדים, ובודאי ישתדלו בזה ביותר, ובפרט שאליבא דאמת אין שייך בזה לומר ביותר כי איזה השתדלות שתהי' אי[נ]ה מספיקה בערך גדולת הדבר, ובפרט בהביא בחשבון מאמר רבנו הזקן שתורת החסידות הוא בשביל כל עם ישראל שבמילא כל העושה בכיוון זה ממלא הוא משאלות לבב רבינו הזקן ע"י שנתוסף עוד בקהלתו אלו שנתקרבו לחסידות תורתה הדרכותי' ומנהגי'.

נכון במאד מאד מה שהטילו על כל אנ"ש לחזור דא"ח לפי התור, ומה טוב שגם בשאר הסניפים יתקנאו בזה וינהיגו הענין גם במקומם.

בטח למותר לעוררם אשר בהשיעורים שלומדים צ"ל גם כן שיעור בהלכות הצריכות מאורח חיים, ובפרט שהוזנח לימוד זה בכו"כ חוגים עד כדי כך שכשבא מעשה ליד אין יודעים איך יעשו ואת אשר יעשו ואשר לא יעשו, וכפי שמעיד החוש. וכבר ידוע עד כמה רבותינו הק' הזהירו על לימוד זה וכנראה ג"כ בהקדמת שו"ע דרבנו הזקן.

כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'תתקמא

שיעור בהלכות הצריכות: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תתנו, ובהנסמן בהערות שם.