ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקמז

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך מכ"ב אלול. נהניתי מזה שממשיכה בעבודתה בקדש לחנך ילדי ישראל על טהרת הקדש המקרב את לבם לאבינו שבשמים, וגודל הענין בזה מובן מפתגם הבעש"ט אשר אהבת הקב"ה לכל אחד ואחת מישראל היא גדולה שלא בערך מאהבת הורים לבנם יחידם שנולד אצלם לימי זקנותם ובמילא מובן מזה גם שכר אלו שזיכם השי"ת לפעול בזה.

במה שכותבת אודות הפרשותי' לצדקה, הנה כיון ששואלת אם להפריש יותר ממה שנהגה עד עתה, הרי תוסיף על המעשר שהפרישה עד עתה באופן שיהי' מעשר וחצי והחצי השני להשלים לחומש תניח הצדה ויהי' להוצאות לבושים ותכשיטים השייכים לחתונה,

ויתן השי"ת אשר השנה הבע"ל תהי' אצלה שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד בתוך כלל ישראל, ותבשר טובות בעניני'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ב'תתקמז

מפתגם הבעש"ט: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקסד, ובהנסמן בהערות שם.