ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקמט

ב"ה, כ"ד אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס בקי וסדרן

כו'

מוה"ר ראובן שי'

שלום וברכה!

בנועם מאשר הנני קבלת החוברת הרמב"ם והזהר שכבדני בה, אשר כמעשהו בראשונים כן מעשהו בחוברת זו לעשות אזנים לתורה ע"י קישור חבל בחבל ומרז"ל במרז"ל להאיר עיני הלומדים ע"י מראה מקומות, ובפרט שלקח לו ספר הזהר שהי' מוזנח בענינים אלו ביותר, ובודאי גם על להבא ימשיך בזה. ויה"ר שחפץ ה' בידו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה.

ובהזדמנות זו הנה אדגיש ג"כ במה שהוסיף תושי' בניצוציו בזהר חדש שהגיעני מכבר שניכר בהם שיפור לגבי ניצוציו על הזהר, ובטח יכבדני ג"כ בשאר ספריו שהו"ל בשנה האחרונה לבד ספר הבהיר וזהר חדש שהגיעוני וכנ"ל.

כדרכי הנני בזה באיזה הערות בשולי הגליון.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, אביע ברכתי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בעניניו.

בכבוד ובברכה.

ב'תתקמט

מוה"ר ראובן: מרגליות. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'מט.

הנני בזה באיזה הערות: לא הגיעו לידינו.