ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקנ

ב"ה, כ"ד אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים דוב שי'

שלום וברכה!

מסיבה נתאחר אישור קבלת ספרו החינוך שהו"ל בצירוף מבוא הערות וכו' ואתו הסליחה.

ויה"ר מהשי"ת לזכותו להגדיל תורה ולהאדירה ע"י פעולות מעין הנ"ל, נוסף על פעולתו בקהלתו בתור מנהיג ומשפיע רוחני שתהי' מתאימה לשם הניתן לקהלת ישראל מימי קדם "קהלה קדישא" שזהו תלוי בקדושה בחיי היום יומים במעשה בפועל, וכיון שכמרז"ל ה' אינו מבקש אלא לפי כחן בטח ניתנו לו הכחות למלאות שליחות זו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ.ב.

לחביבותא דמילתא עברתי בין שורות הערות וביאורים וציינתי איזה הערות שהנני מעתיקם לקמן.

בהזדמנות זו הנני להעיר ג"כ אודות מאמרו ע"ד רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בהספר האנגלי ע"ד מנהיגי ישראל שישנם כמה אי דיוקים וכו', ולפלא אשר לא פנה להמשרד כאן שבטח נודע לו אשר הדפיסו כו"כ ספרים בהנוגע לחב"ד תורתה ומייסדה וממלא מקומו.

ב'תתקנ

מוה"ר חיים דוב: שעוועל.

וציינתי איזה הערות: לא הגיעו לידינו.