ספריית חב"ד ליובאוויטש

1

ענינה של תורת החסידות

ב"ה.

ענינה של תורת החסידות*

א. בנוגע לענינה של תורת החסידות1 – והחידוש שבה על חלקי התורה שנתגלו לפניה – נאמרו ביאורים רבים. ומהם:

א) בזמנו של הבעש"ט היה העולם במצב של התעלפות, וע"י גילוי הבעש"ט ותורת החסידות, נתעורר העולם*1 מהתעלפותו2.

ב) "חסיד הוא שעושה לפנים משורת הדין"3 (וכמרז"ל4 "שורפן חסיד – אע"ג שמזיק לו").

ג) "מעלת החסידות הוא שהכחות הטבעים נעשים כחות אלקים"3. וכמאמר רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע "כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מדותיו"5: לא רק לשנות מדותיו הטבעים אלא גם – "טבע מדותיו"6.

ד) תורת החסידות חידשה אשר כל אחד ואחד, גם מי שאין לו נשמה גבוהה וגם לא זיכך את עצמו, יוכל להשיג אלקות7. כי ע"י זה שתורת החסידות ביארה את הענינים של חלק ה"סוד" שבתורה וקירבתם אל השכל בדוגמאות ומשלים מכחות ותכונות הנפש – "מבשרי אחזה אלוקה"8 – ניתנה האפשרות לכאו"א להשיג גם חלק זה שבתורה; ולא רק בהשכל שבנפשו האלקית, אלא גם בהשכל שבנפשו השכלית עד – בהשכל שבנפשו הבהמית.


*) קטע משיחת חג גאולת אדמו"ר הזקן – י"ט כסלו ה'תשכ"ו. וראה להלן הערה 46.

1) ראה ג"כ קונטרס תורת החסידות וקונטרס לימוד החסידות (לכ"ק מו"ח אדמו"ר).

*1) בכת"י שבהערה 2, שישראל היו בהתעלפות. ומכיון שהעולם "נתן בלבם", הרי כשהם בהתעלפות, במילא העולם במצב זה (ראה לקו"ת במדבר ה רע"ב). [הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע על גליון קונטרס ענינה של תורת החסידות].

2) נמצא בכת"י דא"ח ישן (לא נודע למי). [הערת המו"ל: נדפס בסה"מ תרס"ג ח"א ע' קמב, וראה ס' מגדל עז ע' שנו ואילך] וראה גם קובץ יו"ד שבט ע' סה. סו. [הערת המו"ל: לקוטי שיחות ח"ב ס"ע 471 ואילך].

3) ד"ה פדה בשלום העת"ר (תשכ"ו) שבהמשך בששה"ק תער"ב (סעיף שעו) – ברוקלין, תשל"א [הערת המו"ל: המשך תער"ב ח"ב ע' תרעג].

4) נדה יז, א ותוספות שם. וראה לקו"ד ח"א סח, א.

5) לקו"ד שם נו, א.

6) שם ע"ב. ונתבאר ב"התמים" ח"ג ע' סו ואילך.

7) תורת שלום ע' 113.

8) איוב יט, כו. וראה לקו"ד ח"ב שלב, ב ואילך.

ועיין בתורת שלום ע' 185, שמצד ענין זה [שנתחדש בתורת החסידות שע"י הכחות שבאדם משיגים את הענינים שלמעלה], נעשים הכחות אלקות. עיי"ש. ועפ"ז יש לקשר ענין זה עם ענין הג'.