ספריית חב"ד ליובאוויטש

23

כל זמן שנמצאים המעינות רק בה"פנים", אין מתבטא עדיין אמיתית מהותם. ומכיון שההכנה והכלי לביאת המשיח הוא – מהות החסידות, לכן מההכרח הוא להפיץ את המעינות חוצה דוקא – ועד שיהפכו את ה"חוצה" למעינות – שעי"ז מתבטא מהות המעינות, ואז "אתי מר" – דא מלכא משיחא.

ובלשון רבנו הזקן133 "שאז יזדכך גשמיות (היינו שיהי' גשמיות, אלא שיזדכך) הגוף והעולם ... (ויאיר אור ה' לישראל "בלי שום לבוש") ומיתרון ההארה לישראל יגי' חשך134 האומות ג"כ כדכתיב כו' כל בשר יחדיו כו' כל יושבי תבל ארצך וגו' (ומבאר ש)והנה תכלית השלימות הזה של ימוה"מ ותחה"מ ... תלוי במעשינו ועבודתינו135 כל זמן משך הגלות כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה",

בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש.

---------- * ----------


133) תניא פל"ו ורפל"ז.

134) י"ל שכוונתו עפמש"כ בשערי אורה (סד"ה כי אתה) בפי' והוי' יגי' חשכי שזהו אתהפכא חשוכא לנהורא (ע"ד הנ"ל בפנים – שהרע עצמו נהפך לטוב).

135) מדייק אאמו"ר ומבאר: הב' לשונות, מעשינו עבודתינו, יובן ממ"ש לקמן באגרת הקדש פי"ב המתחיל והי' מעשה הצדקה כו' ע"ש. וי"ל מעשינו קאי על ימות המשיח* ועבודתינו קאי על תחה"מ (הערות לתניא – ליקוטי לוי יצחק).

----------

*) וראה באגה"ק שם (קיח, סע"א) בביאור מעשה "בכל יום ויום בטובו מחדש מע"ב וחדשים לבקרים כו'".