ספריית חב"ד ליובאוויטש

30

שעדיין לא נתבררו, ולזכות לקץ שם לחושך32, קץ הגלות, ואח"כ – להאתחלתא דגאולה ואח"כ לשלימות הגאולה האמתית ע"י משיח צדקנו – במהרה בימינו ממש, אכי"ר.

---------- * ----------


32) איוב כח, ג. ובאוה"ת פ' מקץ (שמ, א. וכפי' המד"ר שהובא שם – כ"כ בתניא פל"ג) – מציין גם לזח"א (קצד, א). ושם הוא עה"פ לכל זמן ועת לכל חפץ (ונת' בלקוטי לוי יצחק על הזהר): ת"ח כל מה דעבד קוב"ה לתתא לכלא שוי זימנא וזמן קצוב זמן שוי לנהורא כו'.