ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

190

א. בפסוק1 "וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו" פרש"י2: למה3 תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאלו אתם שבעים, כי באותה שעה עדיין הי' להם תבואה.

וידועה התמי': מדוע נקט רש"י "למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו", שלא גרו בארץ כנען (כמפורש בקרא, שבני ישמעאל שכנו "מחוילה עד שור אשר על פני מצרים"4, ועשו ובניו ישבו בארץ שעיר5) — ולא אמר שלא יראו עצמם בפני שכניהם בארץ כנען גופא6?

במפרשים מצינו כמה תירוצים ע"ז — אבל כולם דחוקים לכאורה, ולדוגמא:

א) הרמב"ן בפירושו תירץ "ואולי היו בני ישמעאל ובני עשו באים מארץ אחוזתם אל יוסף לשבור והיו באים דרך ארץ כנען עוברים עליו ואמר להם שלא יראו עצמן שבעים בפניהם כי יחשדוהו שיש ליעקב תבואה ויבואו אליו לאכול עמו לחם בביתו".

אבל כבר תמה עליו הרא"ם ד"ארץ אדום וארץ מצרים שתיהן בדרומה של ארץ כנען. . והבא מארץ אדום לארץ מצרים אין לו לעבור בארץ כנען"7.

ועוד ועיקר8: ביאורו זה של הרמב"ן מיישב רק מדוע יש חשש גם מפני בני ישמעאל ובני עשו הרחוקים — אבל עיקר התמי' במקומה עומדת: מדוע נקט רש"י "בפני בני ישמעאל ובני עשו" (שב­זה שולל שאר אומות), ולא כתב בלשון סתמי וכללי "בפני האומות" (או כלשון הרשב"ם9 "בפני האנשים") — וכולם בכלל?

ב) הרא"ם תי' שלא נקט בני ארץ כנען מפני "שכל אנשי ארץ כנען הי' להם תבואה כמותם", משא"כ "בני עשו וישמעאל השוכנים סביבות ארץ כנען (ש)לא הי' להם תבואה כאנשי כנען".

אבל גם זה קשה (כמו שהקשו במפר­שים10): מפשטות לשון הכתוב לעיל11 "ויהי רעב בכל הארצות", וכן ממש"נ לאח"ז בעת הליכת בני יעקב למצרים "ויבואו גו' בתוך הבאים כי הי' הרעב


1) פרשתנו מב, א.

2) מתענית י, ב. וראה לקמן סעיף ב.

3) בדפוס ראשון ושני דרש"י (וכן בל' רש"י שברמב"ן, חזקוני, רא"ם ועוד) — "אל" (כבתענית שם). וראה השקו"ט ברא"ם ועוד מפרשי רש"י. ואכ"מ.

4) ס"פ ח"ש.

5) וישלח לו, ח. וראה ר"פ וישלח. שם לג, טז.

6) ע"ד לעיל (וישלח לד, ל) "להבאישני ביושב הארץ גו' ונאספו עלי גו'". וראה ג"כ תולדות כו, יד (הובא לקמן בפנים).

7) ומכש"כ ארץ ישמעאל שהיא "מחוילה עד שור אשר על פני מצרים", כנ"ל.

8) נוסף על הדוחק, לכאורה, בעצם סברתו ש­יעקב חשש ש"יבואו אליו (בדרכם למצרים) לאכול עמו" — דמה בכך? וממנ"פ, אם יש לו די תבואה בטח יכניס האורחים ובפרט — ממשפחתו (ומובן שבשביל חשש זה שלא יבואו לביתו — לא ישלח בניו לשבור בר במצרים!).

9) כאן. וראה גם רד"ק.

10) נחלת יעקב כאן. וראה חדא"ג מהרש"א תענית שם.

11) מא, נד. — בראב"ע ורמב"ן שם שהכוונה רק להארצות אשר סביב ארץ מצרים. אבל מסתימת רש"י שם מוכח שס"ל דקאי על כל הארצות. וראה הערה 13.