ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

236

א. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל גו' בדרך גו' ואקברה שם בדרך גו'1, ופרש"י2 "ואני בבואי מפדן וגו', ואע"פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם. . ואקברה שם3, ולא הולכתי' אפי' לבית לחם להכניסה לארץ וידעתי שיש בלבך עלי אבל דע לך שע"פ הדבור קברתי' שם שתהא לעזרה לבני' כשיגלה4 אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים שנאמר5 קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה6 יש שכר לפעולתך נאום ה' וגו' ושבו בנים לגבולם".

ואינו מובן:

כמה ממפרשי המקרא ביארו את הכתוב "ואני בבואי גו'" — שבלשון ה­כתוב עצמו מבוארת התנצלותו של יעקב על שלא הוליך את רחל למערת המכ­פלה, כמו פירוש הרמב"ן7 ש"מתה בדרך בפתע פתאום ולא יכול לקברה שם (במערת המכפלה) כי איך יעזוב את בניו ואת מקנהו בדרך כו'", או כפירוש ה­ספורנו ש"כל כך גברה עלי טרדתי ו­אבלותי שלא עצרתי כח להוליכה כו'"8 — ולמה עזב רש"י פירושים אלו שהם לפי דרך הפשט, ונקט דברי אגדה שאין להם כל רמז במקרא9? ואדרבה, לפירוש רש"י נמצא, ש"תמהון הענין"10 (הנהגת יעקב, שקבר את רחל בדרך ולא ה­כניסה אפילו לבית לחם) מפורש בכתוב, ואילו העיקר, הטעם להנהגה זו, לא נזכר כלל בקרא!

גם יש לדייק בלשון רש"י בתשובת הקב"ה לרחל11, "יש שכר לפעולתך נאום ה' וגו' (ושבו בנים לגבולם)" — ואינו מובן, שלא מוזכר כאן שום "פעולה" של רחל שעבורה מגיע לה שכר ("יש שכר לפעולתך"), כ"א רק שהיא "מבקשת עלי­הם רחמים",

[במפרשים12 הביאו דברי המדרש13,


1) פרשתנו מח, ז.

2) לכללות פרש"י ע"פ זה — ראה פסיקתא רבתי פ"ג. ע"ש.

3) ראה ס' זכרון על פרש"י, שד"ה זה הוא המשך לד"ה ואני. ע"ש.

4) ראה גם ב"ר פפ"ב, י.

5) ירמי' לא, יד.

6) שם, טו­טז.

7) ועד"ז בראב"ע, רשב"ם רד"ק ועוד.

8) ראה גם תיב"ע כאן.

9) במפרשים (רמב"ן (ובחיי) כאן. ביאורי מהרא"י על פרש"י. באר מים חיים (לאחי המהר"ל). דברי דוד (להט"ז). הואיל משה (באר היטב) ועוד. וראה גו"א) שנרמז ביתור לשון הכתוב "ואקברה שם בדרך", שזה מרמז על הדרך שעתידין ישראל לילך שם. אבל זהו רק א) רמז, ב) על כללות הענין (ולא על פרטי הדברים שהובאו ברש"י), ג) כיון ש"תמהון הענין" מפורש בכתוב, הו"ל לפרש גם הטעם (כ­בפנים). — וראה רא"ם כאן.

10) ל' באורי מהרא"י כאן.

11) בדפוס א' וב' דפרש"י ורוב כת"י רש"י שתח"י, ליתא הסיום "והקב"ה משיבה. . לגבולם". אבל כבר הובא ברמב"ן כאן, וכ"ה בדפוסי רש"י הנפוצים.

12) גו"א. באר היטב. דבק טוב (בהגהה).

13) פתיחתא דאיכ"ר כד (הובא ברש"י ורד"ק ירמי' שם). וראה גם תדבא"ר פ"ל.