ספריית חב"ד ליובאוויטש

בראשית

259

...בהערתו במש"כ בדעת זקנים (בראשית בתחלתו) דהעולם פרוץ מרוח צפונית — כן הוא בב"ב (כה, ב), פדר"א פ"ג, זהר חדש לשה"ש, ברייתא דשמואל בתחלתה ועוד.

הביאור — (ע"פ תכונה) — ראה בס' תורת העולה — להרמ"א — ח"ב. בפי' שבילי המאורות לברייתא הנ"ל. ועוד...

(ממכתב אדר"ח מ"ח, תשי"ט)

במענה על מכתבו מיום השלישי, בו כותב מה שהוקשה לו ע"פ השיטה דהבריאה היא בכל יום ובכל רגע וכמו שאנו אומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אם כן מהו הענין דיום השבת שבו נאמר וביום השביעי שבת וינפש מהבריאה דששת ימי בראשית.

והחילוק פשוט ע"פ מ"ש ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ונאמר אין כל חדש תחת השמש, לאחרי גמר ששת ימי בראשית, כי מה שמחדש אח"ז בכל יום תמיד מעשה בראשית הרי זה חידוש הישנות, משא"כ בששת ימי בראשית שהוא חידוש מעיקרא, היינו דבר שמעולם לא הי' עד אז, יש מאין*...

(ממכתב כ"ח שבט, תשט"ז)

... בנוגע למ"ש ע"ד השקפת התורה והיהדות המסורתית על תורת ההתפתחות, וכנראה שכוונתו לשיטה שמיסדה דארווין (או אפשר גם לשיטת לאמארק שהיא שיטת התפתחות בדילוג, שלא כשיטה הא'),


*) ויעיין בזה ד"ה ואהי' אצלו אמון — דשנת ת"ש — פ"ב ואילך. ועוד יש חילוק בהנ"ל בר"ה ובין שבת וימות החול ומבואר הוא בכ"מ. ומהם בסהמ"צ להצ"צ מצות לא תבערו אש בסופה.