ספריית חב"ד ליובאוויטש

ויצא

286

... דבלילה* לאה עצמה היתה רחל. ראה טעמי המצות להרח"ו פ' תצא אזהרת אתנן: הסימנים שמסרה רחל ללאה דהיינו חלק נשמתה שנתנה לה והרי היא רחל בעצמה. — דרך אגב א) ענין הסימנים אחרת — ראה חסד לאברהם מעין שני נהר ס"א. פי' הריב"א עה"ת במקומו. ב) מש"כ משביבי נוגה הוא מס' הפרדס כמסומן בההגהות. עיי"ש שי"ג בארוכה. . .

ד' אבנים**. ביל"ש איוב רמז תתצ"ט (הובא ביל"ר על אתר) שזהו כנגד ד' נשים שלקח. ומתאים הדרש למ"ד י"ב אבנים — כנגד י"ב שבטים, שלדעת שניהם הי' בזה סימן שתהא מטתו שלמה. . .

(ממכתב ב' כסלו, תשי"ז)

... ולסיים בד"ת שמא מילתא היא וכתב ביונת אלם פ"ה ויהי אור בגימ' רחל, ויש לבאר עפמ"ש בתורה אור רד"ה ותוסף אסתר כנס"י נקראת בשם בחינת רחל כשהיא בבחי' התגלות וכך הוא בכל או"א מישראל שיהא רצונו להבטל ולהכלל באורו ית' והוא בהתגלות ובהתלהבות.

והנה בבנ"י כל דבר צ"ל ע"י עבודה ויתרון האור מן החושך דוקא כידוע. ובזה יובן מרז"ל ב"ר פ"ג, ה ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה ואכמ"ל. . .

(ממכתב י"ב אדר שני, תש"ח)

... פי' הכתובים: ותקרא שמו ראובן (מכמה סיבות ומהם) כי אמרה כי ראה גו'. אבל בשמעון: ותאמר כי שמע (ולכן) ותקרא שמו שמעון. ובזה מובנת שאלת חז"ל (ברכות ז, ב) לטעם שם ראובן, ולא שאלו זה בשאר השבטים. כן מובן מה שרש"י מביא דרשה זו בפי' עה"ת — כי היא מוכרחת בפשט הכתובים. וראה ס' צרור המור.

(ממכתב ז' אדר, תשי"ח)


*) הערות ע"ס דברי ישכר דברי יוסף. המו"ל.

**) לקח יעקב (כח, יא). המו"ל.