ספריית חב"ד ליובאוויטש

287

... בקושיתו בפירש"י בגד בגדת בי — והרי היא עצמה נתנה אותה ליעקב — יל"פ בפשטות מפני שלא סירב. עוד י"ל ע"פ מ"ד דאפילו בנותנת רשות בלי פיוס מצטערת בלבה (עיין נ"כ שו"ע אה"ע סע"ו ס"ה).

בקושיתו במרז"ל (ב"ר פע"א) דלא נאמר ותהר בזלפה מפני שבחורה היתה, והרי גם בהולדת פנחס ל"נ ותהר. ואינו מובן מנ"ל דאם פנחס לא היתה בחורה. וראה חזקוני לשמות ב, כב. ולכאורה קשה משמות (ו, כ) דל"ק ותהר והיא הייתה בת קכה בלידת מרים. אבל קושיא מעיקרא ליכא דבב"ר דייק מהשינוי וכאומרו: בכולן נאמר הריון חוץ. ודרשת החזקוני עכצ"ל דאסמכתא בעלמא היא. . .

(ממכתב כ' ניסן, תשי"ז)

לההערה מאז אודות "ישכר­יששכר" —

מה שאמרתי הי' לא בעצם הענין, שהרי שקו"ט ומבואר הוא בכ"מ ובפרט בס' שמות גטין (כולל — ע"ד חילוקי המדינות בזה),

וכן בנוגע לקרה"ת (נקבצו השיטות בתורה שלימה לויצא עה"פ),

אלא — אודות הסתירה מיני' ובי' — שהספרים דראשי הגזע נקראו בפי כל בני ושער — יששכר וחתימת וקריאת האנשים בשי"ן אחת.

(ממכתב בדר"ח תמוז, תשמ"א)