ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ב

44

א. תנן במס' נדרים1: גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר2 התהלך לפני והי' תמים3 (וכתיב בתרי'4 ואתנה בריתי ביני ובינך. רש"י5). ובגמ' שם6: תניא רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר התהלך לפני והי' תמים וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך.

והנה לכאורה נראה ששני המאמרים (במשנה וברייתא) היינו הך7. אבל כד דייקת — כמה שינויים ביניהם:

א) במשנה הלשון "לא נקרא שלם עד שמל", ובברייתא "לא נקרא תמים אלא על שם מילה". ולכאורה היינו הך, דהיינו שלם היינו תמים. [דדוחק לומר שכוונת הברייתא היא לתקן לשון המשנה "שלא נקרא שלם", להתאימו ללשון המקרא "והי' תמים"8].

ב) במשנה הלשון "לא נקרא שלם עד שמל", משא"כ בברייתא "לא נקרא תמים אלא על שם מילה" — שזהו שינוי עיקרי בתוכן: לפי סגנון המשנה "כל המצות שעשה אברהם אבינו" שייכות ל"שלימותו" של אברהם, אלא שאין ביכולתן לבדן לפעול בו שיהי' שלם, "עד שמל", ש(רק) בצירוף מצות מילה נעשה "שלם"; משא"כ בברייתא מפורש, ש"לא נקרא תמים אלא על שם מילה", שמצות מילה בלבד היא הפועלת שיהי' "נקרא תמים"9.

ב. והנה בכלל יש לומר, שבמשנה וברייתא מדובר אודות שני ענינים שונים שישנם במצות מילה.

דהנה מבואר בכ"מ שבמצות מילה יש ב' ענינים: א) שלא יהי' ערל, ב) שיהי' מהול10 (ויש ביניהם כמה נפק"מ לדינא גם למעשה, וכמבואר בארוכה בצפע"נ להרגצובי11).

ולפ"ז י"ל, שבמשנה מדובר בעיקר במעלת ענין הא' שבמצות מילה (שלא


1) לא, ב.

2) פרשתנו יז, א.

3) וכן הוא הלשון בתוספתא שם פ"ב, ו.

4) יז, ב.

5) ובכ"י דהמשנה (ראה שינויי נוסחאות במשניות עה"ג ודק"ס השלם לנדרים שם) הובא זה בפירוש. וכ"ה ברמב"ם הל' מילה פ"ג ה"ח. סמ"ג עשין כח. וראה תויו"ט למשנה נדרים שם. ואכ"מ.

6) לב, א.

7) לפנינו גם במשנה הוא מאמר רבי, כבברייתא שבגמ'. אבל להעיר, שלכמה גי' במשנה הוא מאמר ר' מאיר (כמצויין על גליון הש"ס שלפנינו נדרים שם. וראה שינויי נוסחאות למשניות ודק"ס השלם למס' נדרים). אבל לאידך, גם בברייתא יש כמה גי' שהוא מאמר ר' מאיר (ראה דק"ס השלם שם).

8) ובפרט להגי' (ראה הערה הקודמת) שהוא אותו המ"ד.

9) ראה מלאכת שלמה למשניות נדרים שם (בסוף הפרק) בשם ספר חן טוב (מהר' טובי' הלוי) פרשתנו, שמדייק כמה חילוקים בין לשון המשנה והברייתא.

10) וראה לקמן ס"ט בנוגע ענין הג' שבמילה — עצם פעולת המילה.

11) ראה צפע"נ ריש הל' מילה (טז, א. שם, בג). הל' ברכות (טו, ג). הל' כלאים (יב, ב). ועוד. וראה לקו"ש ח"ג (ע' 759 ואילך, 761 ואילך).