ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

82

א. איתא בפרקי דר' אליעזר1, שכאשר בא אברהם לקנות את מערת המכפלה מאת בני חת "אמרו לו אנו יודעים שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל כרות עמנו שבועה2 שאין בני ישראל יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם של בני יבוס (ש"חתיים היו"3) — וכרת עמהם ברית4 — ואח"כ קנה את מערת המכפלה".

וצריך ביאור:

א) איך הסכים אברהם לכרות עמהם שבועה שלא ירשו בני ישראל את עיר היבוס — היפך הבטחת הקב"ה אליו "את כל הארץ גו' לך אתננה ולזרעך עד עולם"5.

ב) הרי עשיריות בשנים לפני זה כרת ה' את אברם ברית לזרעך נתתי את הארץ הזאת6.

וביותר יש לתמוה ע"פ המפורש בהמשך דברי הפרקי דר"א ד"כשבאו ישראל לארץ. . לא היו יכולין ליכנס (בעיר היבוסי) מפני אות ברית שבועת אברהם. . וכשמלך דוד ורצה ליכנס. . לא הניחו אותו. . מכח ברית שבועת אברהם". וכן הוא בספרי7 דמש"נ גבי יהושע8 "ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם", פירושו "יכולים היו אבל אינן רשאים" (וכמפורש ברש"י9 שהאיסור הוא "לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם מערת המכפלה"), הרי ששבועת אברהם הטילה איסור10 על בנ"י לכבוש את ירושלים11.

ב. להלן שם בפרקי דר"א מסופר, דכאשר לא הניחו את דוד ליכנס בעיר ו"אמרו לו אין אתה יכול ליכנס בעיר היבוסי עד שתסיר כל הגלולים הללו שכתוב עליהם אותו שבועת אברהם, אמר דוד לאנשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הגלולים הללו שכתוב עליהם אות ברית שבועת אברהם יהי' לראש ועלה בראשונה יואב בן צרוי'


1) פל"ו.

2) כ"ה בפדר"א לפנינו "כרות עמנו שבועה"*. וביל"ש יהושע (רמז כח) "כרות עמנו ברית". וכ"ה בערוך (ערך עור) ואברבנאל ש"ב ה, ו. וביל"ש וירא (רמז פב) "כרות עמנו ברית ושבועה". וראה המשך הלשון בפדר"א "וכתבו עליהם שבועת אברהם. . מפני אות ברית שבועת אברהם". וביל"ש וירא (וערוך) שם "וכתבו עליהם ברית שבועת אברהם". ועד"ז ביל"ש יהושע ובאברבנאל שם "ברית השבועה". ואכ"מ.

3) פדר"א שם — לפנ"ז.

4) כן הגי' הרד"ל בפדר"א שם, על פי יל"ש וירא ויהושע שם.

5) לך יג, טו. ועוד. וראה לקמן סעיף ג.

6) לך טו, יח.

7) פ' ראה יב, יז.

8) יהושע טו, סג.

9) פ' ראה שם.

10) והוא דלא כפרש"י יהושע שם שלא היו רשאין מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבימלך (ולהעיר מתוס' שאנץ לסוטה י, א) — דהרי בימי דוד כבר עברו הדורות שהוזכרו בהשבועה (רש"י ש"ב ה, ח (בסופו). וראה רד"ק שם, ו (בסופו). פי' רבינו ישעי' שם, ט).

11) השקו"ט בפרש"י פ' ראה שם ע"ד הפשט — ראה בארוכה לקו"ש חכ"ט ע' 80 ואילך.


*) וכ"ה בפדר"א שם להלן בברית שכרת יצחק עם עמי הארץ.