ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ב

155

א. כתב הרמב"ם1 "טומאת ע"ז מדברי סופרים ויש לה רמז בתורה הסירו2 את אלקי הנכר אשר בתוככם והטהרו והח­ליפו שמלותיכם, וארבע אבות הטומאה יש בה כו' וטומאת כולן מדבריהן".

ויש לעיין, מה ראה הרמב"ם להביא "רמז בתורה" על גזירה זו ("מדבריהן") של טומאת ע"ז, שלא כדרכו (ברוב ה­מקומות ככולן) שאינו מביא רמז ואס­מכתא על גזירות דרבנן (אף כשיש רמז מפורש בחז"ל)3.

וביותר תמוה: רמז זה מן התורה ל­טומאת ע"ז מן הכתוב "הסירו גו' והטהרו גו'", לא נמצא לפנינו במשנה וגמ', וגם לא במדרשי חז"ל (הקדומים4) שהגיעו לידינו; ולאידך, מפורש במשנה5 "מנין לע"ז שמטמאה. . כנדה שנאמר6 תזרם כמו דוה", וכן למדו7 מן הכתוב8 "שקץ תשקצנו גו'" שמטמאה כשרץ, וכן אית­קש למת9 כמו שנאמר10 "וישלך את עפרה על קבר בני העם" (וכפי שמסיק בגמ'11 למאי הלכתא איתקש ע"ז לשרץ, לנדה ולמת) — שלימודים אלה הם אס­מכתא בעלמא12, כמפורש במסקנת ה­גמ'13 ד"טומאת ע"ז דרבנן היא" —

וא"כ, מדוע הביא הרמב"ם "רמז בתו­רה" ממדרש בלתי מצוי, ולא מהלימודים המפורשים במשנה וגמ'?

ועוד זאת: בהלכה הבאה אכן מביא הרמב"ם14 הלימוד מ"שקץ תשקצנו" ש­ע"ז מטמאה כשרץ, ובהלכה שלאחרי' — הלימוד מ"תזרם כמו דוה" שמטמאה כ­נדה; ועפ"ז ייפלא ביותר, ל"ל להרמב"ם להקדים "רמז בתורה" מן הכתוב "הסירו גו'" ולא הסתפק בהלימודים המפורשים בש"ס שהביאם בהלכות הבאות15?

ב. ויש לומר הביאור בזה: גדרה של טומאת ע"ז יש לבארו בשני אופנים:


1) הל' שאר אבות הטומאה רפ"ו. ועד"ז כתב הרמב"ם בפיהמ"ש בהקדמתו לסדר טהרות.

2) פרשתנו לה, ב.

3) ראה לדוגמא הל' ברכות פ"א ה"ב לענין ברכה ראשונה (ראה ברכות לה, א ובתוד"ה אלא שם). שם פ"ו ה"א­ב לענין חיוב נטילת ידים (ראה חולין קו, א ובכס"מ לרמב"ם שם). ועוד.

4) ורק במדרש לקח טוב (ושכל טוב) פרשתנו עה"פ מצינו דרשה כזו. וכן במדרש הגדול. ולהעיר גם מפרש"י עה"פ "והטהרו — מע"ז" ובנחלת יעקב ומשכיל לדוד על פרש"י שם (ובבאר בשדה על פרש"י פי' שגם כוונת הרא"ם היא לטומאת ע"ז). וראה גם רמב"ן, רד"ק ועוד שם.

5) שבת רפ"ט (פב, סע"א). ועד"ז במשנה ע"ז מז, ריש ע"ב.

6) ישעי' ל, כב.

7) משנה ע"ז שם. הובא בגמ' שבת שם ע"ב.

8) עקב ז, כו.

9) שבת פג, ב.

10) מ"ב כג, ו.

11) שבת שם. והובא גם ברמב"ם כאן (הלכה ג).

12) כלשון רש"י שם ד"ה דרבנן.

13) שם. וכ"ה לשון הרמב"ם כאן בסוף ההלכה "וטומאת כולן מדבריהן".

14) וכן בפיהמ"ש (שבהערה 1), מביא הלימוד מ"שקץ תשקצנו".

15) שמזה מובן שאין לתרץ שהרמב"ם מביא רמז זה לפי שהוא דרשה פשוטה יותר (ראה יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ד') — דכיון שמביא ב­לאה"כ הדרשות שבש"ס, אין צורך להוסיף עוד דרשה (אף שהיא פשוטה יותר).