בתחילתו    מילה מ"ע שחייבין עלי' כרת כו': 57.
פ"א ה"ו    51.
רפ"ג    ואבי הבן כו' להכניסו בבריתו כו': 59.
פ"ג ה"ח    מאוסה היא הערלה כו' וגדולה היא המילה כו': 45. 57.
פ"ג ה"ח    נק' א"א שלם עד שמל כו': 55.
פ"ג ה"ט    י"ג בריתות עם אברהם אבינו: 55.