פ"ל ה"א    ארבעה דברים נאמרו בשבת כו': 131.
פ"ל ה"ז    129.
בסופן    השבת וע"ז כ"א משתיהן שקולה כו': 130.
        וכל השומר כו' נחלת יעקב כו': 125.