פ"א ה"ב    ארבעה מינין כו': 39.
בסופן    השוחט קדשי נכרים בחוץ כו': 72.