בסופן    ואין האכזריות כו' זרעו של אברהם אבינו כו': 64.