פ"ה ה"ז    ותפארתו וכבודו שיהי' יושב במקדש כל היום כו': 298.