ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

170

א. איתא במס' מגילה1: שאלו תלמי­דיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי'. . מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. . א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו. . מפני שהשתחוו לצלם.

והנה החטא שבהנאה "מסעודתו של אותו רשע" בפשטות הוא אכילת מאכ­לות אסורות, וכדאיתא במדרש2 שבנ"י "באו. . בספק (בסכנה). . על שאכלו מתבשיל הגוים". והתמי' מפורסמת3: וכי אכילת מאכלות אסורות חמורה כ"כ ש­בגללה יתחייבו כלי' היל"ת4?!

[ובגמ' הקשו על טעם זה רק למה יהרגו "שבכל העולם כולו", היינו שב­נוגע לאלה של שושן עצמה מודים שהם ראויים לכלי'5].

גם יש לדייק בלשון הגמרא "שנהנו מסעודתו של אותו רשע", דמשמע שה­חטא אינה האכילה אלא ההנאה6 מסעו­דת אחשורוש.

[גם לכאורה דוחק (קצת) לפרש ה­כוונה לאכילת מאכלות אסורות — דהרי אמחז"ל7 שהמשתה הי' "כרצון איש ו­איש8 — כרצון מרדכי והמן", וכן מפורש במדרש9 עה"פ8 "והשתי' כדת אין אונס" — "אין אונס ביין נסך", הרי שבהסעודה היו (גם) מאכלים כשרים; ואם כוונת הגמ' היא שבכ"ז אכלו בנ"י מאכלות אסורות, לא הו"ל לסתום אלא לפרש].

ב. יש מפרשים10, דמכיון שמשתה זה עשה אחשורוש על ביטול בנין המקדש


1) יב, א. וראה שהש"ר פ"ז, ח.

2) שהש"ר שם. ועד"ז בתנחומא (באבער) ס"פ בהר: שכולם היו ראויין להריגה שאכלו מתבשילי עובדי כוכבים (ובתנחומא לפנינו שם: מתבשילי המלך).

3) ראה מפרשי הע"י שם. מנות הלוי בהקדמה בארוכה. אלשיך על מג"א (א, ח). ובכו"כ ספרי דרוש.

4) ולהעיר, שביל"ש אסתר (רמז אלף מח, מ­מדרש אבא גוריון (א, ה)) — וג"כ בשם רשב"י (בעל המאמר בשהש"ר שם) — "שאכלו בשולי כותים* בעל כרחן". אלא שבגמ' דילן שנאמר ש"נהנו מסעודתו כו'" מוכח שהי' ברצונם [ורק על הטעם ד"השתחוו לצלם" אמרו ש"לא עשו אלא לפנים (מיראה. רש"י)"].

5) וראה בכמה מפרשים (הרי"ף לע"י שם. מנות הלוי שם. וראה רש"י אסתר (ד, א) ובשפ"ח שם. ועוד), שגם למסקנא יש בידם מה שנהנו מסעודתו כו', ועי"ז נתגלגל עליהם גם חטאם הראשון ש­השתחוו לצלם (וראה לקמן הערה 48, השייכות דשני הענינים).

6) באסת"ר (פ"ז, יח) איתא ג"כ "מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשורוש"*. ואולי בזה הכוונה (כמפורש במדרש שם לפנ"ז) ש"אכלו ושתו ונש­תכרו ונתקלקלו (בזנות)". משא"כ בגמ' דסתם, משמע שהחטא הי' בעצם ההנאה כו'. וראה תרגום לאסתר ד, א.

7) מגילה שם בסוף העמוד.

8) אסתר א, ח.

9) אסת"ר פ"ב, יג.

8) אסתר א, ח.

10) הרי"ף לע"י שם. וראה גם מנות הלוי שם.


*) שינוי מפני "הבקורת" וצ"ל "גוים", כבדפוס ראשון דהיל"ש (שאלוניקי, רפ"ז), וכן בדפוס פפד"מ, תמ"ז. וכ"ה במדרש אבא גוריון שם. וראה לעיל סוף הערה 2.

*) משא"כ בגמרא "אותו רשע", כנ"ל.