ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

184

א. כתב הרמב"ם בהל' תפלה1 "חמ­שה דברים מעכבין את התפלה. . טהרת ידים כו'", ולהלן שם2 מפרש: במה דברים אמורים שאינו מטהר לתפלה אלא ידיו בלבד בשאר תפלות חוץ מ­תפלת שחרית אבל שחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך יתפלל. ובהשגות שם: לא ידעתי רגליו למה.

במגדל עוז כ' על השגת הראב"ד "ואני תלמידו מצאתי אותו שנוי בבריי­תא בשמעתא בתרייתא דפרק במה טומ­נין3 דאסיקנא סברי לה כי הא דתניא רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונהו משום שנאמר4 כל פעל ה' למענהו".

וכתב ע"ז בכסף משנה: ולי נראה דלא אישתמיטתי' האי ברייתא להראב"ד. . דלא לענין תפלה איתניא האי בריי­תא אלא לענין אם מותר לרחוץ פניו ורגליו כדי ליפות את עצמו וכפירש"י5.

ולפ"ז פלוגתת הרמב"ם והראב"ד היא בפירוש הברייתא הנ"ל6, דלדעת ה­רמב"ם7 איתניא האי ברייתא לענין תפ­לה8, ולהראב"ד לא לענין תפלה איתניא אלא אם מותר לרחוץ פניו ורגליו ליפות את עצמו.

והאחרונים9 הוסיפו לבאר שיטת ה­רמב"ם ע"פ גירסת כתב יד10 בש"ס שבת שם "רוחץ. . פניו ידיו ורגליו משום שנאמר11 הכון לקראת אלקיך ישראל. . כל פעל כו'", דהרמב"ם גריס הכי בש"ס, שרחיצה זו היא "שנאמר הכון לקראת אלקיך ישראל", ולכן מפרש שהברייתא שנוי' לענין תפילה, ואילו להראב"ד ה­גירסא כלפנינו שהובא רק הפסוק "כל פעל ה' למענהו", ולכן מפרש שכוונת ה­ברייתא אינה לענין חיוב לפני התפילה אלא היתר ליפות את עצמו.

וצריך ביאור:

א) מדוע לא הביא הרמב"ם את ה­כתוב שהוא המקור לחידוש דין זה — "משום שנאמר הכון לקראת אלקיך ישר­אל" (וכמו שהובא בפי' הגאונים12 וב­ספרים דתלמידי רש"י13), ע"ד שהביאו לקמן14 לענין תפלת בעל קרי?


1) פ"ד ה"א.

2) ה"ג.

3) שבת נ, ב.

4) משלי טז, ד.

5) שבת שם. ועד"ז במאירי שם. ועוד.

6) ראה מעשה רוקח לרמב"ם שם.

7) עוד דיעות שס"ל שכוונת הרמב"ם היא ל­ברייתא הנ"ל בשבת — כפתור ופרח פ"ה; מג"א או"ח ס"ד סוסק"א. וראה סדר משנה לרמב"ם שם.

8) והגמ' מביאה זה לענין ליפות — וראה מעשה רוקח וסדר משנה שם.

9) בהבא לקמן ראה פרחי ציון (לרי"פ פערלא) לכפתור ופרח שם. תו"ש פרשתנו ל, כא אות קכב.

10) הובא בדק"ס שבת שם.

11) עמוס ד, יב.

12) רב נטרונאי גאון, הובא בסדר רב עמרם גאון בתחלתו (שבלי הלקט הערוגה הראשונה ענין התפלה ס"א. ברכי יוסף או"ח סוס"ד. ועוד). תשובות הגאונים באוצר הגאונים לברכות (תשובות) סי' שסט בתחלתו. וראה גם סידור הרס"ג דיני תפלה וק"ש. ספר האשכול הל' תפלה וק"ש ס"ד.

13) מחזור וויטרי בתחלתו. וש"נ לספר הפרדס (ע' שיח בהוצאת עהרנרייך) וסדור רש"י.

14) פ"ד ה"ו.