ספריית חב"ד ליובאוויטש

225

ילד וילדה בישראל, שאף שצ"ל "חנוך לנער על פי דרכו"63 דוקא, אין להסתפק רק בחינוך בעבודה "מוגבלת" שע"פ סדר ונוהג שבעולם, אף שזהו גם לפי סדר דקדושה, אלא צ"ל החינוך באופן שלמעלה מטעם ודעת64, עד לאופן של עבודה דמסירת נפש.

ודוקא חינוך באופן כזה, מביא ד"גם כי יזקין לא יסור ממנה"63 בענין הקיום והנצחיות של תוקף יהדותו של המחונך, דגם כאשר אינו נמצא בבית ומחיצות דקדושה, עומד חזק ותקיף בעבודת ה', ו"מקריב" (את גופו ונפשו הבהמית לה'65), "אע"פ שאין (נמצא ב)בית" — דירה שבה מאירה קדושתו של הקב"ה בקביעות ובאופן גלוי (בביהכנ"ס ובי­המ"ד), וגם "אוכל ק"ק", דענין דקדושה בתקפה נעשית אכילתו — מזונו וחיותו, "אע"פ ש(הסביבה) היא חריבה ואינה מוקפת במחיצה" — הגבלות דקדושה.

ועל ידי שכאו"א יחנך את עצמו ובני ביתו וסביבתו באופן כזה, ה"ז ממהר עוד יותר גמר זמן החינוך, שהוא עבו­דתנו דזמן הגלות (כדברי רז"ל66), ב­ביאת משיח צדקנו, ובנין בית המקדש השלישי67, שיהא בנין נצחי, בנינא ד­קוב"ה68, במהרה בימינו ממש, ובעגלא דידן.

(משיחות ש"פ ויק"פ תשמ"ה, ש"פ שמיני תשכ"ה)


63) משלי כב, ו.

64) ראה לקו"ש חי"ט ע' 91 ואילך (סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד חינוך בנותיו).

63) משלי כב, ו.

65) ראה לקו"ת ויקרא ד"ה אדם כי יקריב. המשך באתי לגני השי"ת פ"ב. ובכ"מ.

66) ספרי ורש"י עקב יא, יז (יח).

67) ראה כלי יקר פרשתנו (מ, יז) שנרמזו כאן כל ג' המקדשות, ו"הוקם המשכן" קאי במקדש השלישי ש"מאליו יבנה לכך נאמר הוקם מאליו משמע".

68) זח"ג רכא, א. ח"א כח, א.