ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמות

230

לזה [וע"פ מאמר רבנו הזקן בתניא ריש פרק ל"ז, דתכלית השלימות הזה של ימות המשיח וכו' תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, מובן שפרט מסוים בשלימות — תלוי בפרט מעין זה בהעבודה, וכן ענין הבדידות דלע"ל תלוי ב]הבדידות במשך זמן הגלות ע"י שבנ"י מצוינים הם בכל עניניהם, ונזכה בתכ"י להמשיך בספירת העומר ענין הגעגועים לזה, לקיומו של יעוד זה, שהגעגועים מוסיפים אומץ חיות ואור בקיום כל הענינים המחישים ומקרבים הדבר אליו מתגעגעים, גאולתנו האמיתית והשלימה.

[בשולי הגליון:]

בהערות הר"ש בובער (פסיקתא דר"כ פ"י) דמאמר השגור דלא שנו את לבושם (השיגרתי הנ"ל) — אין זכר ממנו בשום מקום. וראה ג"כ אוצר דברי חכמים להרב היימן ד"ה בזכות. — אבל העיר המו"ל דהפסיקתא שם בשולי הגליון דבלקח טוב פ' תבוא (כו, ה) נמצא: מצוינים שם שהי' מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצרים. ולהעיר מיל"ש עה"פ הנ"ל הן עם לבדד ישכון. וראה ג"כ מילואים לתורה שלימה פ' שמות ע' רלט.

(ממכתב ז' אייר, תשי"ז)


... ובנוגע לדרגת משה בהחמשה שנק' נר"ן ח"י, יעוין בכתבי האריז"ל כמצוין למטה1, ונמצא שם גם ביאור ארוך בהענין דסר לראות, ובהכתוב אסורה נא ואראה, ידועה השיחה* שנדפסה בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

(ממכתב כ"ה טבת, תשי"ט)


... בסוף הספר* ביאור המדרש בקה"ר (ח, ה) עה"פ שומר מצוה גו' לב חכם.

והנה בילקוט שמעוני (ועייג"כ בקהלת זוטא) נמצא המדרש באריכות יותר (וד"ת עניים במקום זה ועשירים במק"א). ומפרש הכתוב על אהרן ומשה, יהושע ומשה, אסתר ומרדכי.


1) בשה"פ ס' הלקוטים וגם בלקו"ת להאריז"ל.

*) ראה סה"ש תש"ב ע' 47. המו"ל.

*) הערות לס' לב ארי' החדש. המו"ל.