ספריית חב"ד ליובאוויטש

83

תא54 "אז שר משה לא כתיב כאן אלא אז ישיר משה נמצינו למדין תחיית המתים מן התורה", שהכוונה בזה (היא גם) שב­שירה זו נכלל כל המשך השירות על גאולת ישראל עד להשירה דלעת"ל. כי כמו שגאולת מצרים היתה התחלה ופתי­חה לכל הגאולות עד לגאולה העתי­דה55, עד"ז שירת הים על גאולת ישראל ומלכותו של הקב"ה בעת קי"ס, כוללת כל הגאולות וגילוי מלכותו של הקב"ה עד סוף כל הדורות, והוא בביהמ"ק דל­עתיד ד"ה' ימלוך לעולם ועד".

ולכן הובא במכילתא המשל ללסטים שנכנסו לפלטרין של מלך בזזו כו' והחריבו פלטרין של מלך לאחר זמן ישב המלך וכו' וישב בפלטרין שלו ו­אח"כ נתודעה מלכותו לעולם — כי הד­גשת שלימות מלכותו של הקב"ה שב­ביהמ"ק דלעתיד היא בזה שבאה אחרי חורבן ביהמ"ק שלפנ"ז.

אמנם לפרש"י בפשש"מ, תוכן ענין השירה הוא — שירה דיצי"מ, מלכותו של הקב"ה שבאה לידי גילוי בנסים ונפלאות שעל הים ובגאולת בנ"י מפרעה ומצרים56, אלא דשלימות מלכותו זו של הקב"ה, היינו המלכות של הקב"ה שב­גאולת בנ"י ממצרים, הרי היא בביאה ל­ארץ, ובבנין ביהמ"ק על ידי הקב"ה, שתהי' "כל המלכות שלו", והיינו תוכן הענין דבנין ביהמ"ק בשתי ידיו.

ז. ויש לפרש החילוק בין לשון ה­מכילתא "ואח"כ נתודעה מלכותו לעו­לם", ולשונו של רש"י "שכל המלכות שלו":

בגילוי מלכותו של הקב"ה ישנם שני ענינים57:

א) איבוד המורדים ומנגדים למלכותו ית'58, וכמובא בהמשך באתי לגני השי"ת59, המאמר שניתן ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר ללמדו ביום ההסתלקות­הילולא שלו, שביטול ואיבוד המנגד נוגע לשלי­מות המלכות, ולכן בשביל נצחון המנגד מבזבז המלך כל אוצרותיו ואוצרות שאצרו אבותיו60; וכ"ה במלכותו של הקב"ה, כמ"ש61 מוצא רוח מאוצרותיו ש­הכה בכורי מצרים, דמצרים הם המצרים וגבולים ובכורי מצרים הם תוקף ועוצם הקליפה, ובשביל זה מוציא רוח מאוצ­רותיו62.

ב) בזה שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך, וכולם מקבלים את עול מלכותו ית', וכמו שיהי' לעת"ל ש"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לק­רוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"63.

ויש לומר שזהו החילוק בין המכיל­תא ופרש"י:


54) שם לפנ"ז "ד"א".

55) ראה ד"ה כימי צאתך תש"ח.

56) ד"מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה" כ' רש"י מ"מדרשו ארז"ל", ולאחרי שפי' "זהו ליישב פשוטו". ולהעיר גם מהשינוי בפרש"י "רמז ל­תחה"מ", ולא כהמכילתא "נמצינו למדין תחה"מ מן התורה". ובסנהדרין (צא, ב) "מכאן לתחה"מ מן התורה".

57) להעיר מתו"ח פרשתנו שלב, סע"ב ואילך בפי' "והנצח זו (בנין) ירושלים" (ברכות נח, סע"א).

58) ראה רמב"ן עה"פ (יח. הובא לעיל ריש ס"ו) כי הוא מלך ושלטון על הכל שהושיע את עבדיו ואבד את מורדיו. וראה כלי יקר ואוה"ח שם.

59) וראה תו"ח שם (ושם שלז, סע"א).

60) שם פי"א.

61) תהלים קלה, ז­ח.

62) ספי"ז.

63) צפני' ג, ט.