ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א*

93

א. עה"פ1 "כה תאמר לבית יעקב ות­גיד לבני ישראל" איתא במכילתא "כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל אלו האנשים, דבר אחר כה תאמר לבית יעקב בלשון רכה אמור ראשי דברים לנשים ותגיד לבני ישראל ותדקדק עמהם"2.

וצריך ביאור: מלשון המכילתא ("דבר אחר כו'"3) מוכח שיש כאן שני פירושים, ותמוה — מה הם שני הפירו­שים בכתוב? הרי אלה שני ענינים שו­נים, דבתחילה מפרש מי הם "בית יעקב" ו"בני ישראל" — "אלו הנשים. . אלו ה­אנשים" — ואח"כ מפרש אופן הדיבור לבית יעקב — בלשון רכה, ואופן הדי­בור לבני ישראל — תדקדק עמהם.

והנה במדרש רבה4 עה"פ איתא: כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים א"ל אמור להם ראשי דברים שהם יכולות לשמוע, ותגיד לבני ישראל אלו האנשים א"ל אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולין לשמוע.

ולפום ריהטא נראה שזהו כפירוש ה­שני במכילתא (או הרכב של שני הפירו­שים).

ויש להבין כוונת המדרש, (א) שמש­מיט הלשון "בלשון רכה", (ב) מוסיף "שהם יכולות לשמוע" (וכן אצל האנשים מוסיף "שהם יכולין לשמוע").

ולכאורה נראה דהמכילתא והמדרש פליגי מה אמר משה לנשים, דלהמדרש אמר להן רק "ראשי דברים", ואילו לה­מכילתא אמר (גם) דברים "רכים", וכמ"ש במפרשים5 דהיינו דברי פיוס, כלומר, הסברת מעלת המצות6 ושכר קיומן כו'7.

[ויש להוסיף, שמפרש"י עה"ת משמע ד"לשון רכה" כולל שני ענינים — הן דברי פיוס כו' והן "ראשי דברים", שגם הם נקראים "לשון רכה" כיון שקל ל­הבינם.

וז"ל רש"י על הכתוב: "לבית יעקב אלו הנשים תאמר להן בלשון רכה, ות­גיד לבני ישראל עונשין ודקדוקין פרש לזכרים, דברים הקשין כגידין" — היינו א) שלא פירט פירוש ד"לשון רכה", ב) ב"תגיד לבני ישראל" כתב "עונשין ודק­


*) וכ"ב שבט — יום היאצ"ט של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר (מהוריי"ץ) ע"ה ז"ל, אשתו של — יבלח"ט — כ"ק אדמו"ר שליט"א. המו"ל.

1) פרשתנו יט, ג.

2) במכילתא לפנינו מסיים "ואמור להם". ו­ליתא ביל"ש כאן (רמז רעו).

3) הגר"א לא גריס תיבות "ד"א", אבל כ"ה בכל דפוסי המכילתא*, וכן ביל"ש עה"פ.

4) שמו"ר פכ"ח, ב.

5) ראה יפה תואר (השלם) לשמו"ר.

6) וראה מדרש שכל טוב בפי' "ראשי דברים" — "מצות קלות בלשון רכה ודברי נחת שלא יוכבדו בעיניהם".

7) ועדמ"ש ברמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ה, וב­ארוכה בפיהמ"ש פ' חלק באופן לימוד שלא לשמה דקטנים ונשים.


*) כולל הדפוסים שלא הובאה בהם באמצע הדרשה "כה תאמר לבית יעקב בזכות יעקב ותגד לבני ישראל בזכות ישראל" (ראה מכילתא מהדורת האראוויטץ).