ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ב

99

א. כתב הרמב"ם בהל' שבת1: "מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים שנאמר2 זכור את יום השבת ל­קדשו, כלומר זכרהו זכירת שבח3 וקי­דוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש וביציאתו בהבדלה".

וכתב המגיד משנה, שמדברי הרמב"ם "נראה בביאור שהוא סובר שההבדלה ג"כ דבר תורה והכל בכלל זכור".

והנה במקור הדבר שגם הבדלה היא מצוה מה"ת, מצינו כמה דיעות:

במ"מ שם (ועוד4) כ' דילפינן לי'5 מד­כתיב6 ולהבדיל בין הקדש ובין החול7.

הסמ"ג8 כתב שב' הזכירות למדין משני פסוקים — "א' בכניסתו היא זכור ואחת ביציאתו היא וזכרת שנכתב9 ב­פרשת שמור10 כו'".

והמגדל עוז11 מבאר השייכות דב' ה­זכירות לב' הדברות זכור ושמור (דב­דבור אחד נאמרו12) — ש"לשון זכור הוא מ"ע זכרהו בכניסתו שמקדשין אותו בדברים. . ולשון שמור שייך ביציאתו שלא ינהג בקדושת קדש מנהג חול עד שיבדילנו ויקבענו כו'".

אמנם מזה שהרמב"ם הביא רק הכתוב "זכור את יום השבת" משמע דס"ל שגם ההבדלה נכללת במצות "זכור את יום ה­שבת לקדשו". וכן מפורש בספר המצות במצות קידוש13 "שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו כו' ו­הוא אמרו יתברך זכור את יום השבת לקדשו כלומר כו' [קדשהו14 בכניסתו וקדשהו ביציאתו15] כלומר הבדלה ש­


1) ר"פ כט.

2) פרשתנו כ, ח.

3) כ"ה בדפוסים לפנינו. וכן הובא בשו"ע אדה"ז סרע"א ס"א. ובכמה כת"י ודפוסים "שבת" (ראה רמב"ם הוצאת פרענקל ובילקוט ש"נ שם).

ופשטות הלשון "וקידוש" — אינו "קידוש היום" (בניגוד להבדלה) דלהלן, אלא קידוש כל יום השבת כולו. ואולי צ"ל "לקידושו" או "וקידושו"*.

4) קרית ספר על הרמב"ם כאן. ספר הישר לר"ת סי' סב.

5) ומשמע במ"מ שם שהוא גם לדעת הרמב"ם אף שבתחילת דבריו כ' "והכל בכלל זכור". וראה פמ"ג או"ח (א"א) ר"ס רצו. העמק שאלה לשאילתות שאילתא קסו סק"א.

6) שמיני י, י.

7) וממשיך במ"מ: כמ"ש פרק ידיעות הטומאה (שבועות יח, ב) ולשון מכילתא (פרשתנו שם) זכור את יום השבת קדשהו בברכה ובביאור אמרו זכרהו על היין ואמרו ג"כ קדשהו בכניסתו וקדשהו ב­יציאתו. ואולי העתיק (מ"ולשון מכילתא כו'") מ­סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קנה (הובא לקמן בפנים).

8) מ"ע כט.

9) ואתחנן ה, טו.

10) שם, יב.

11) לרמב"ם שם.

12) מכילתא ורש"י פרשתנו עה"פ. ובכ"מ.

13) מ"ע קנה.

14) לפנינו בסהמ"צ "זכרהו. . בכניסתו וב­יציאתו". אבל כבפנים הוא בתרגום העליר וקאפח. וכן הובא במ"מ לרמב"ם כאן.

15) וכבר העירו מגי' פי' המיוחס לרש"י בנזיר ד, רע"א. שאילתות כת"י שאילתא קסו בתחלתו (ראה העמק שאלה שם שהי' לפניהם הגירסא בנזיר שם: אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין ת"ל את יום). ועוד. וראה (וכן בהבא לקמן) אנציקלופדי' תלמודית ערך הבדלה בתחלתו. וש"נ.


*) אבל בסמ"ג (מ"ע כט) ושו"ע אדה"ז שם הועתק "וקידוש" (כברמב"ם לפנינו). וראה סהמ"צ להרמב"ם (מ"ע קנה) הוצאת קאפח: כלומר זכרהו זכירת קידוש וגדולה וזו היא מצות קידוש היום, אבל בהוצאת העליר: "זכר קדושה והבדלה וזו היא מצות קידוש". ובחינוך מצוה לא: זכרהו זכר קדושה וגדולה.