134

ד. והנה תרומת מחצית השקל היא (בעיקר) בשביל קרבנות ציבור שהקריבו במשך השנה17, ש"קרבנות" נקראים "עבודה" סתם18, לפי שעבודת הקרבנות מרמזת על כללות ענין ה"קירוב" לה' (קרבן מלשון קירוב19), שזהו תוכן כל עניני עבודת ה', שעל ידם מתקרב האדם לקונו — ומזה מובן, שמצות מחצית ה­שקל היא היסוד של כללות הענין ד­עבודת ה'.

ויומתק הביאור בזה — כי עבודת ה' בשלימות היא דוקא כאשר האדם מרגיש בכל עניניו, שאינו אלא "מחצית", דככל אשר הוא עובד את ה' בכל כוחותיו, אין זאת אלא "מחצית", כי אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו20, שהקב"ה נותן ל­אדם את הכחות הדרושים כדי שיוכל לעבוד את השם, ויתרה מזה ע"פ מ­חז"ל21 עה"פ22 "מי הקדימני ואשלם";

והרגש זה בא ע"י "מחצית השקל"23, שענינה (ברוחניות) הוא ענין המסירת נפש (כנ"ל), דכאשר יסוד עבודתו היא התעוררות ד"מסירת נפשו לה' על יחודו, שיהי' קבוע בלבו תמיד ממש יומם ו­לילה לא ימיש מזכרונו"24, אזי נרגש בכל עניניו שאינו אלא "מחצית".

ועל ידי העסק בתורת מחצית השקל, שניתנה דוקא "כולו כאחת, בפעם אחת", למעלה מהתחלקות, נזכה בקרוב ל­גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שגאולה זו תבוא ג"כ לא בסדר והדרגה25, אלא (כפסק דין ברור של הרמב"ם26, ש)"כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה. . ומיד הן נגאלין", תיכף ומיד ממש, ובעגלא דידן.

(משיחת שבת פרשת שקלים תשד"מ)


17) ראה שקלים רפ"ד. רמב"ם הל' שקלים רפ"ד. רש"י תרומה כה, ב. תשא שם, טו.

18) ראה מפרשים לאבות פ"א מ"ב.

19) ס' הבהיר סק"ט. בחיי ויקרא א, ט. ועוד.

20) סוכה נב, ריש ע"ב. קידושין ל, ב. וראה תניא פי"ג.

21) תנחומא אמור ז. ויק"ר פכ"ז, ב.

22) איוב מא, ג.

23) וי"ל שזהו מהטעמים שמצות מחצית השקל הוצרכה להיות באופן שהקב"ה הראה למשה "מטבע של אש" וא"ל "כזה יתנו" — שזוהי נתינת כח גלוי' ("זה") מלמעלה על קיום מצוה זו.

24) ל' התניא ספכ"ה. עיי"ש.

25) כהדיעה בירושלמי (ברכות פ"א ה"א) דגאולתן של ישראל קמעא קמעא כו'.

26) הל' תשובה פ"ז ה"ה.